RoHS宣告

依經濟部標準檢驗局檢驗標準CNS-15663第5節「含有標示」之規定將限用物質含有情況標示於網站。

限用物質含有情況標示表
限用物質含有情況標示表(舊版安規證書)